طرح‌های تحقیقاتی Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 1204
 more >
PreviewIssue DateTitleContributor(s)
1068x.pdf.jpg1300ب‍ررس‍ی‌ ال‍گ‍وی‌ ح‍رک‍ت‍ی‌ دای‍ن‍ام‍ی‍ک‌ ک‍ت‍ف‌ در ب‍ی‍م‍اران‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ ش‍ان‍ه‌ دردج‍ان‌ پ‍ور، م‍ح‍م‍درض‍ا Mohammad Reza Janpour
1107x.pdf.jpg1300م‍طال‍ع‍ه‌ س‍ی‍س‍ت‍م‍ات‍ی‍ک‌ در زم‍ی‍ن‍ه‌ ت‍اث‍ی‍ر ارت‍ز AFO ب‍ر م‍ی‍زان‌ پ‍اس‍چ‍رال‌ در ک‍ودک‍ان‌ ف‍ل‍ج‌ م‍غ‍زی‌ اس‍پ‍ات‍ی‍ک‌ب‍ه‍رام‍ی‌ زاده‌، م‍ح‍م‍ود Mahmood Bahrami
11062.pdf.jpg1300ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ ش‍اخ‍ص‌ ت‍وده‌ ب‍دن‍ی‌ ب‍ا ق‍درت‌ ع‍ض‍لان‍ی‌ در س‍ال‍م‍ن‍دان‌ س‍اک‍ن‌ ت‍ه‍ران‌گ‍ل‍چ‍ی‍ن‌ م‍ق‍دم‌، زه‍ره‌
1109x.pdf.jpg1300ب‍ررس‍ی‌ ش‍ی‍وع‌ اس‍ت‍رس‌ ش‍غ‍ل‍ی‌ در ک‍ارک‍ن‍ان‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ و ت‍وان‍ب‍خ‍ش‍ی‌داودی‍ان‌ طل‍ب‌، ام‍ی‍رح‍س‍ی‍ن‌ Amir Hossei Davodian
1108x.pdf.jpg1300ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ ب‍ی‍ن‌ دی‍ن‍داری‌ و س‍رق‍ت‌ در ن‍وج‍وان‍ان‌ ب‍زه‍ک‍ار س‍اک‍ن‌ ک‍ان‍ون‌ اص‍لاح‌ ت‍رب‍ی‍ت‌ ت‍ه‍ران‌ع‍ب‍دی‌، ح‍ام‍د Hamed Abdi
110X.pdf.jpg1300ف‍رات‍ح‍ل‍ی‍ل‌ پ‍ژوه‍ش‌ ه‍ای‌ ان‍ج‍ام‌ ش‍ده‌درح‍وزه‌ی‌ ک‍اه‍ش‌ آس‍ی‍ب‌ ودرم‍ان‌م‍ه‍ری‌، ک‍ری‍م‌ Mehri,Karim
1124x.pdf.jpg1300ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر اس‍ت‍ف‍اده‌ از ن‍ت‍ای‍ج‌ و ش‍واه‍د پ‍ژوه‍ش‍ی‌ در ف‍ع‍ال‍ی‍ت‌ ه‍ای‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ان‌ ت‍وان‍ب‍خ‍ش‍ی‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ه‍ای‌ آم‍وزش‌ ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌۱۳۹۰رض‍ای‍ی‌، اف‍س‍ان‍ه‌ Afsane Rezaei
1126x.pdf.jpg1300ب‍ررس‍ی‌ ارت‍ب‍اط س‍واد س‍لام‍ت‌ ب‍ا س‍ب‍ک‌ زن‍دگ‍ی‌ در زن‍ان‌ روس‍ت‍ای‍ی‌ ه‍م‍س‍ردار زی‍ر پ‍وش‍ش‌ پ‍زش‍ک‌ خ‍ان‍واده‌ م‍رک‍ز ب‍ه‍داش‍ت‌ ای‍ذه‌ح‍س‍ی‍ن‌ پ‍ور،ن‍اص‍ر Naser Hosein poor
1123x.pdf.jpg1300س‍لام‍ت‌ ج‍وان‍ان‌ ن‍گ‍رش‌ ،وض‍ع‍ی‍ت‌ ،ش‍اخ‍ص‌ ه‍ا، ت‍وص‍ی‍ه‌ه‍ا و راه‍ک‍اره‍اطال‍ب‍ی‌،م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌
1125x.pdf.jpg1300ج‍ه‍ش‌ ه‍ای‌ ن‍ادر و ج‍داش‍ون‍ده‌ ب‍ت‍ات‍الاس‍م‍ی‌ در ای‍ران‌ن‍ج‍م‌ آب‍ادی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
1133x.pdf.jpg1300ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر م‍ش‍ارک‍ت‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ ج‍وان‍ان‌ ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌ک‍ری‍م‍ی‌، ن‍ورال‍دی‍ن‌ Noor Eddin Karimi
1159x.pdf.jpg1300ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر ک‍وت‍اه‌ م‍دت‌ ت‍م‍ری‍ن‍ات‌ وی‍ب‍ری‍ش‍ن‌ و م‍ک‍م‍ل‌ س‍ازی‌ ک‍رات‍ی‍ن‌ ب‍ر ع‍وام‍ل‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ آم‍ادگ‍ی‌ ج‍س‍م‍ان‍ی‌ و ح‍رک‍ت‍ی‌ زن‍ان‌ س‍ال‍م‍ن‍دک‍ری‍م‍ی‌، ن‍ورال‍دی‍ن‌ Nooredding Karimi
1160x.pdf.jpg1300ب‍ررس‍ی‌ ن‍گ‍رش‌ پ‍رس‍ت‍اران‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ زارع‌ س‍اری‌ ن‍س‍ب‍ت‌ ب‍ه‌ آم‍ادگ‍ی‌ ج‍س‍م‍ان‍ی‌ خ‍وی‍ش‌ در س‍ال‌۱۳۹۱س‍ع‍ادت‌ م‍ه‍ر، رض‍ا Reza Saadat Mehr
116x.pdf.jpg1300طرح‌ ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ردرآس‍ی‍ب‌ پ‍ذی‍ری‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ وم‍ی‍زان‌ گ‍رای‍ش‌ ب‍ه‌ ک‍ج‍روی‌ درم‍ی‍ان‌ ق‍ش‍ردان‍ش‌ آم‍وزان‌ (۱۴-۱۸) ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ب‍وش‍ه‍ر-
1189x.pdf.jpg1300ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ ن‍ق‍ض‌ در م‍ه‍ارت‌ ه‍ای‌ آگ‍اه‍ی‌ واج‍ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ و ن‍ارس‍اخ‍وان‍ی‌ در ک‍ودک‍ان‌ س‍ال‌ اول‌ اب‍ت‍دای‍ی‌ م‍دارس‌ دول‍ت‍ی‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌ ۱۷ در س‍ال‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌۹۰-۹۱م‍ح‍م‍دزم‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا Mohammad Reza Mohamad Zamani
1181x.pdf.jpg1300ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر ن‍اح‍ی‍ه‌ی‌ 5HS4LCR Core Regin ب‍ر ف‍ن‍وت‍ی‍پ‌ ۱۳۰ ب‍ی‍م‍ار ت‍الاس‍م‍ی‌ م‍اژور و ای‍ن‍ت‍رم‍دی‍ا و م‍ق‍ای‍س‍ه‌ آن‌ ب‍ا ۱۰۰ ف‍رد ن‍رم‍ال‌زم‍ان‍ی‌، ش‍ه‍ب‍از SHahbaz Zamani
1221x.pdf.jpg1300خ‍ان‍واده‌ه‍ای‌ دارای‌ ک‍ودک‍ان‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ ن‍ات‍وان‍ی‌ رش‍دی‌ ب‍ررس‍ی‌ اس‍ت‍رس‌ وال‍دی‌ و ع‍وام‍ل‌ ت‍اث‍ی‍رگ‍ذار ب‍ر آن‌ف‍ل‍س‍ف‍ی‍ان‌، راض‍ی‍ه‌ Raziyeh Falsafian
1195x.pdf.jpg1300ب‍ررس‍ی‌ ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ ن‍اش‍ن‍وای‍ی‌ ه‍ای‌ ان‍ت‍ق‍ال‍ی‌ ه‍م‍زم‍ان‌ در ک‍ودک‍ان‌ ک‍م‌ ش‍ن‍وای‌ ح‍س‍ی‌- ع‍ص‍ب‍ی‌دان‍ش‍م‍ن‍دان‌، ن‍ع‍ی‍م‍ه‌ Naeimeh Daneshmandan
1172x.pdf.jpg1300اص‍لاح‌ ال‍گ‍وی‌ راه‌ رف‍ت‍ن‌ در ق‍طع‌ ع‍ض‍و زی‍ر زان‍و از طری‍ق‌ ب‍ازخ‍ورد ه‍م‍زم‍ان‌ ب‍ص‍ری‌اس‍ک‍وی‍ی‌ زاده‌، رض‍ا Reza Osquei Zadeh
1185x.pdf.jpg1300راب‍طه‌ س‍ب‍ک‌ ه‍ای‌ ه‍وی‍ت‍ی‌ و راه‍ب‍رده‍ای‌ م‍ق‍اب‍ل‍ه‌ای‌ ج‍وان‍ان‌ان‍وش‍ه‌، زه‍ره‌ Zohre, Anooshe
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 1204
 more >

Discover & Search